Avís legal i protecció de dades

Can Bo de Pau S.C.
40286249R
Salt, 17190

Can Bo de Pau Copyright 2012 (c). Reservats tots els drets.
El present web és propietat de Can Bo de Pau. Queda prohibida la reproducció total o parcial sense l'autorització expressa de Can Bo de Pau i dels propietaris de les marques que hi apareixen.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui portar a terme amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es realitzi sense l'autorització expressa per part de Can Bo de Pau i/o dels propietaris de les marques, és una infracció que castiga la legislació vigent.

Els noms i logotips exposats en aquestes pàgines són marques comercials registrades, propietat dels seus legítims titulars.

Can Bo de Pau rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir-ne l’accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent.

Can Bo de Pau rebutja les responsabilitats que es puguin derivar de qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web. En concret, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links), amb les pàgines web de Can Bo de Pau.

Can Bo de Pau no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es poden derivar del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades.

Els usuaris d'aquestes pàgines queden informats que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereixen garanties absolutes de seguretat. Can Bo de Pau s'exonera de qualsevol responsabilitat derivada d'aquests fets.

Can Bo de Pau adoptarà les mesures al seu abast per a la protecció de les dades personals dels usuaris i en preservarà la privacitat. L'usuari autoritza Can Bo de Pau per a l'obtenció o captura de dades relatives a la connexió, i eventualment a la utilització de fitxers de verificació o registre en el disc de l'usuari (galetes), solament a efectes de funcionament, seguretat i estadístiques, dades que en un eventual tractament de la informació seran dissociades de les dades de caràcter personal. Tot això, d'acord amb la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal, i en compliment d’aquesta normativa.
Cap de les exempcions de responsabilitat contingudes aquí tenen per objecte limitar la responsabilitat de Can Bo de Pau de forma contrària a allò que disposen les normatives nacionals aplicables, ni excloure la seva responsabilitat en els casos en què, en virtut de les dites normatives, no se’n poden excloure.